Цвети и Теди ООД, разработи настоящото проектно предложение по Договор № BG16RFOP002-2.089-1988-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Проектът се изпълнява на територията на град Пловдив, където се намират седалището и адресът на управление на компанията.

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процес в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Предвидените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.